Bashkia Elbasan ka nje njoftim te rendesishem për përfituesit e Ndihmës Ekonomike

Duke filluar nga muaji Janar 2020 sistemi i Ndihmës Ekonomike nga fondi i kushtëzuar dhe fondi i bashkisë ka pësuar një ndryshim.

Ky ndryshim konsiston në rifutjen e këtyre familjeve në sistemin elektronik të aplikimit dhe vlerësimit pas shpalljes së vendimit kryesor nga Drejtoria e Shërbimit Social Shtetëror.

Për këtë arësye kjo ndihmë do të miratohet në Këshillin Bashkiak në muajin pasardhës (ndihma e Janarit u miratua në mbledhjen e muajit Shkurt e në vazhdim), pasi bëhet saktësimi në sistem numrit të tyre dhe fondi përkatës.

Kjo gjë do të shtyjë kryerjen e pagesës për këto familje me rreth 10 ditë nga afati i deritanishëm.

Sqarojmë se familjet që trajtohen nga fondi i kushtëzuar janë familje të varfëra që nuk arrijnë të marrin pikët e nevojshme nga sistemi elektronik dhe nga ky muaj do të marrin edhe kompensimin për energjinë elektrike.

Ndërsa Ndihma Ekonomike e zakonshme nga sistemi elektronik nuk ka asnjë ndryshim, pra do të merret nga familjet përfituese si deri tani edhe në vazhdim.

Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj!