Këshilli i Ministrave miraton vendimin: 705 vende të lira në administratë. Ja kategoritë që përfitojnë

Këshilli i Ministrave në mbledhjen e sotme ka miratuar disa vendime, mes të cilëve edhe për rekrutimet në administratë. Sipas vendimit numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2021 është gjithsej 705, i ndarë në disa kategori. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Vendimi i plotë:

Vendim për planin vjetor të pranimit për vitin 2021 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim gjatë vitit 2021 është, gjithsej, 705 (shtatëqind e pesë), të ndara sipas kategorive të mëposhtme:

a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 4

b) Për kategorinë e mesme drejtuese 60

c) Për kategorinë e ulët drejtuese 169

ç) Për kategorinë ekzekutive 472.

Grupet e administrimit të përgjithshëm dhe të posaçëm në kategorinë ekzekutive janë, si më poshtë vijon:

– Shkenca juridike

– Audit i brendshëm

– Shkenca ekonomike

– Shkenca ekonomike/juridike

– Shkenca shoqërore

– Shkenca sociale

– Histori-filologji

– Shkenca mjekësore

– Veterinari

– Agronomi

– Shkenca biologjike dhe të ngjashme me to

– Kimi

– Shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme

– Shkenca inxhinierike

– Arkitekturë

– Arkeologji dhe restaurime

– Arte të bukura

– Gjeodezi

– Shkenca ekzakte

– Shkenca edukimi

– Mësuesi

– Arsim i lartë ushtarak/policor

– Arsim i lartë.

Institucionet e administratës shtetërore, ku planifikohen vendet vakante gjatë vitit 2021, janë sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ngarkohet Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.