Kadastra Elbasan ka një njoftim të rëndësishëm për këta qytetarë dhe nxjerr emrat: Kujdes

Qytetaret e meposhtem duhet te kryejne menjehere pagesen e takses se ndikimit ne infrastrukture neper bashkite respektive, ne menyre qe Drejtoria e Kadastres Elbasan te vazhdoje procedurat e emetimit te lejes se legalizimit. Vetem pasi te jete kryer pagesa e takses se ndikimit ne infrastrukture mund te behet dhenia e lejes se legalizimit nga Drejtoria e Kadastres Elbasan.

Per cdo informacion te metejshem lutemi te drejtoheni prane Drejtorise se Kadastres Elbasan.