Bashkia Elbasan ka një njoftim të rëndësishëm për…

Bashkia Elbasan njofton:

DOKUMENTAT QË DUHET TË PLOTËSOJË NXËNËSI

I CILI APLIKON PËR BURSË

1. Kërkesë me shkrim

2. Vërtetim nga shkolla ku vazhdon studimet

3. Vërtetim nga konvikti ku do të akomodohet.

4. Vërtetim nga zyra e pronave.

5. Vërtetim nga zyra e punës nëse është i pa punë ( prindi )

6. Vërtetim nga puna ku punon së bashku me pagën që përfiton ( nëse prindi është në punë )

7. Vërtetim nga dega e tatim taksave , që zotëron ose jo aktivitet privat.

8. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore në rast se prindi ose anëtarët e tjerë të familjes marrin pension ose jo dhe shtesa të tjera

9. Vërtetim nga Zyra e përkrahjes Sociale ( e cikluar dhe vlera që merr).

10. Çertifikatë familjare nga Njësia Administrative ku banon.

11. Vërtetim nga Njësia Administrative si banor i lagjes.

12. Vërtetim nga shkolla për motrat dhe vëllezërit që janë studentë dhe që marrin ose jo bursë në fakultetet përkatëse.

13. Vërtetim mbi distancën e rrugës nga vendbanimi i përhershëm deri në shkollën ku ndjekin proçesin mësimor të jetë mbi 5 km.

14. Fotokopje e kartës së identitetit .

Nje koment

  1. Pingback: 3olympus